วัดศรีดอนกลาง
246 หมู่ 5 บ้านป่าชาด   ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าอาวาส

เจ้าอธิการอดิศักดิ์ อติชาคโร (นธ.เอก,พธ.บ.ศาสนา,ป.วค.)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง (จต.แดงใหญ่)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2012
ปรับปรุง 02/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 514686
Page Views 555494
บุคคลตัวอย่าง
บุคคลตัวอย่าง-1
*คนดีศรีป่าชาด*
ชื่อ..ประชิต  ศรศักดา
วัน/เดือน/ปีเกิด..พฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๗๔
บิดา/มารดา...นายเม้า-นางสี  ศรศักดา
สถานที่เกิด..บ้านป่าชาด ตำบลบ้านทุ่ม (ปัจจุบันตำบลแดงใหญ่) อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา... ๙ คน
๑.นางสอน  ศรศักดา             (เสียชีวิต)
๒.นางแสน  ศรศักดา             (นันท์ดี ..เสียชีวิต)
๓.นางสิงห์   ศรศักดา            (น้อย  ตรีช่วย ..เสียชีวิต)
๔.นางดำ     ศรศักดา            (นารีดอกไม้ ..เสียชีวิต)
๕.นายช่วง   ศรศักดา            (ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๖ ..เสียชีวิต)
๖.นายประชิต  ศรศักดา      (ข้าราชการตุลาการบำนาญ)
๗.พ.ต.ท.คมกฤษฎ์  ศรศักดา  (ข้าราชการบำนาญ)
๘.ด.ช.ชอน  ศรศักดา            (เสียชีวิตในวัยเด็ก)
๙.นางบุญทัน  ศรศักดา          (กิจโป้ ..เสียชีวิต)
การศึกษา..  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านทุ่ม ๔ หนองหลุบประชาสงเคราะห์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหลุบ) พ.ศ.๒๔๘๙ จึงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทรายมูล  บ้านแดงใหญ่ โดยมีท่านพระคูวินยานุกูล เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๔๘๙   สอบได้นักธรรมชั้นตรี         สำนักเรียนวัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น
พ.ศ.๒๔๙๐   สอบได้นักธรรมชั้นโท         สำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  วัดธาตุฯ  ขอนแก่น
พ.ศ.๒๔๙๑   สอบได้นักธรรมชั้นเอก        สำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  วัดธาตุฯ  ขอนแก่น
พ.ศ.๒๔๙๒   สอบได้บาลีไวยากรณ์         สำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  วัดธาตุฯ  ขอนแก่น
พ.ศ.๒๔๙๓   สอบได้ ป.ธ. ๓                  สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ
**อุปสมบท..                                     พ.ศ.๒๔๙๔  ณ พระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม
พระอุปัชฌาย์..                                     พระสุธรรมมุนี  เจ้าคณะอำเภอบางกอกใหญ่
พระกรรมวาจาจารย์..                             พระครูสังวรโมลี
พระอนุสาวนาจารย์..                              พระมหาพิพัฒน์  โชติธมฺโม
ได้รับฉายาว่า..."ปภากโร"..
พ.ศ.๒๔๙๔   สอบได้ ป.ธ. ๔                 สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๔๙๕   สอบได้ ป.ธ. ๕                 สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๔๙๖   สอบได้ ป.ธ. ๖                  สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๔๙๗   สอบได้ ป.ธ. ๗                 สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๔๙๘   สอบได้ ป.ธ. ๘                 สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ                         
พ.ศ.๒๕๐๐    สอบได้ ป.ธ. ๙                 สำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  วัดธาตุฯ  ขอนแก่น
**...เรียนจบ-สอบได้ปริยัติธรรม นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก-  และเปรียญธรรมประโยค ๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙ ..ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนเพียง ๑๑ ปีเท่านั้น..
พ.ศ.๒๕๐๐    สอบได้ประโยคครูพิเศษมูล (พ.ม.)
พ.ศ.๒๕๐๑    สอบได้ ม.๘
พ.ศ.๒๕๐๒    ลาสิกขาบท   สอบเข้าเรียนกฎหมายคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๐๘    ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๑๐    สอบได้ เนติบัณฑิต ..(สมัยที่ ๒๐ สอบได้ ๖๓ คน)
พ.ศ.๒๕๑๕    สอบได้ ผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ.๒๕๑๖    ได้รับโปรดเกล้า เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
บุคคลตัวอย่าง-2
*ชีวิตครอบครัว*
คู่สมรส..นางสุภรา  ศรศักดา (ดำริห์ดี) เป็นชาวเขตบางเขน กรุงเทพฯ  อาชีพ..รับราชการครูเทศบาลกรุงเทพฯ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน)  ..ต่อมาลาออกจากครู หลังแต่งงาน
มีบุตรด้วยกัน.. ๔ คน
๑.นายพลพัฒน์    ศรศักดา     เนติบัณฑิต  , ผู้พิพากษาตุลาการ
๒.ด.ญ.พิรชา      ศรศักดา     (เสียชีวิตยังเด็ก)
๓.นางสาวพิรชา   ศรศักดา     เนติบัณฑิต  ,นิติกร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๔.นายพีรัตถ์       ศรศักดา     นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ (เสียชีวิต)

บุคคลตัวอย่าง-3
*ครอบครัวนักกฎหมาย*
บุคคลตัวอย่าง-4
*ครอบครัวนักกฎหมาย*
บุคคลตัวอย่าง-5
*ชีวิตการงาน*
พ.ศ.๒๕๐๒ - ๒๕๐๘     ครูเทศบาลกรุงเทพฯ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน)
พ.ศ.๒๕๑๐                  จ่าศาลตรีประจำกระทรวง ศาลแพ่ง   ,จ่าศาลจังหวัดน่าน
พ.ศ.๒๕๑๓                  จ่าศาลประจำกระทรวง ช่วยราชการกองการคดี
พ.ศ.๒๕๑๖                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๑๖                   ช่วยราชการตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา
พ.ศ.๒๕๑๖-๑๗             ช่วยราชการตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ชั่วคราว
พ.ศ.๒๕๑๗                  ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ.๒๔๒๑                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ.๒๕๒๗                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ.๒๕๒๘                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ.๒๕๓๐                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ.๒๕๓๒                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาศาลอุทรณ์ ภาค ๓ วันที่ ๒ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๓๓                   ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาศาลอุทรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๓๕                   เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 

*เกียรติประวัติรับราชการ*
**ธุรการเป็นจ่าศาล ๕ ปี          ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ -วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
**ผู้พิพากษาตุลาการ  ๒๐ ปี     ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕  -วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
***..ตลอดการรับราชการธุรการจ่าศาลและผู้พิพากษาตุลาการมา  ๒๕ ปีเศษ จนเกษียณอายุราชการ เป็นข้าราชการตุลาการบำนาญ   ...ได้ทำงานตุลาการด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต  และอุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างเต็มที่ ไม่เคยลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ตามสิทธิแต่อย่างใด จึงได้รับพระราชทานบำเหน็จความดีความชอบ.."เหรียญจักรพรรดิมาลา"
เกียรติคุณ-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
*เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน*
๑.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕    -เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗    -ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๓.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑    -ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๔.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓    -ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย
๕.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖    -ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๖.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙    -ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายสะพายสายแรก)
๗.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒    -ประถมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพายสายสอง)
๘.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕    -มหาวชิรมงกุฎ (สายสะพายสายสาม)
๙.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕    -เหรียญจักรพรรดิมาลา
ชีวิตหลังเกษียณราชการ
*ชีวิตหลังเกษียณ*
**เป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไดมอนด์ แอดจัสเม้นท์ จำกัด
**พ.ศ.๒๕๔๙  หลังรัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการกล้ายาง ๑๐๐ ล้านต้น

**หมายเหตุ..ข้อความทั้งหลายทั้งปวงใน..คนดีศรีป่าชาด..นี้ ได้คัดย่อเอาบางส่วนจากหนังสือ..จากเด็กท้องนา แปรผันมา สู่บัลลังก์ศาล.. ถ้าหากข้อความบางส่วนผิดตกบกพร่อง หรือไม่เหมาะสมประการใด  เจ้าของประวัตินี้คงอนุญาตประทานอภัย มา ณ ที่นี่ด้วย..
อ่าน 1237 ครั้ง

พระดีที่ไม่เด่น   ไม่เป็นภัย

พระอวดดี  ทั้งอยากเด่น..เป็นภัยมาก